Đề thi cấp trường

Thứ tư - 14/01/2015 09:10
    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc …………..
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: TV – Líp 4
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1: ( 1,5 ®iÓm)XÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh 3 nhãm: Tõ ghÐp tæng hîp, tõ ghÐp ph©n lo¹i, tõ l¸y:
B¹n bÌ, bÇu b¹n, b¹n häc, b¹n ®­êng, bÌ b¹n, t­¬i tèt, t­¬i t¾n, t­¬i xinh, ån ·, µo ¹t, leo trÌo, leo lÎo, cuèng quýt, bµ ngo¹i, «ng bµ, «ng l·o, ®Òn ®µi, nghØ ng¬i, nghØ hÌ.

Tõ ghÐp tæng hîp Tõ ghÐp ph©n lo¹i Tõ l¸y
     
     
     
     
 
C©u 2: ( 1 ®iÓm)- LÊy 1 vÝ dô vÒ tiÕng cã ®ñ thµnh phÇn cÊu t¹o: ©m ®Çu, vÇn ( ©m ®Öm, ©m chÝnh, ©m cuèi), thanh ®iÖu.
.........................................................................................................................................
-         LÊy 1 vÝ dô vÒ tiÕng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n nhÊt: chØ cã ©m chÝnh vµ thanh ®iÖu.
........................................................................................................................................
C©u 3:  (2 ®iÓm)§iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo ®o¹n th¬ sau: (DÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp)
MÑ gµ hái con
Ngñ ch­a ®Êy h¶?
C¶ ®µn nhao nhao
Ngñ råi ®Êy ¹!
C©u 4:(1 ®iÓm) Ghi dÊu chÊm, dÊu phÈy thÝch hîp cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n d­íi ®©y vµ chÐp l¹i ®o¹n v¨n ®· hoµn chØnh:
   S¸ng mïng mét, ngµy ®Çu xu©n em cïng ba em ®i chóc TÕt «ng bµ néi, ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng nhËn ®­îc nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp. ¤i dÔ th­¬ng biÕt bao khi mïa xu©n ®Õn !
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 5:  ( 4 ®iÓm)Em h·y ®ãng vai Gµ Trèng trong truyÖn th¬: Gµ Trèng vµ C¸o – TiÕng ViÖt 4 tËp 1,  kÓ l¹i c©u chuyÖn.
                                                    Bµi lµm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                               (Ch÷ viÕt , tr×nh bµy ®Ñp cho 0,5 ®iÓm)

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch……
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: TiÕng ViÖt – Líp 5
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1:(2 ®iÓm) C¸c tõ g¹ch ch©n sau ®©y thuéc tõ lo¹i g×?
-         ChÞ Mai rÊt thËt thµ. Sù thËt thµ Êy ®«i khi khiÕn chÞ bÞ oan.
ThËt thµ 1:………………..; thËt thµ 2:……………………; bÞ oan:………………
-         Sù yªn lÆng lµm Thanh m·i míi cÊt ®­îc tiÕng gäi khÏ.
Yªn lÆng:…………………; lµm:……………; cÊt………………; khÏ:……………..
C©u 2:(1,5 ®iÓm) G¹ch d­íi bé phËn chñ ng÷ cña c¸c c©u d­íi ®©y:
- Sù yªn lÆng lµm Thanh m·i míi cÊt ®­îc tiÕng gäi khÏ.
-  Bµn tay mÒm m¹i cña TÊm r¾c ®Òu nh÷ng h¹t c¬m quanh Bèng.
-         LÇn nµo trë vÒ víi bµ, Thanh còng thÊy b×nh yªn vµ thong th¶ nh­ thÕ.
C©u 3:(1,5 ®iÓm) XÕp  c¸c tõ d­íi ®©y thµnh c¸c nhãm tõ ®ång nghÜa:
®iªn cuång, gÇm vang, hèi h¶, cuèng quýt, gÇm gµo, d÷ d»n, bao la, mªnh m«ng, véi vµng, thªnh thang.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 4: TËp lµm v¨n: ( 4 ®iÓm)
Chó chã ( cËu gµ trèng, b¸c mÌo m­íp…) lµ ng­êi b¹n th©n thiÕt  trong gia ®×nh em. H·y t¶ l¹i con vËt ®ã.
                                                  Bµi lµm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                     (1 ®iÓm cho ch÷ viÕt, tr×nh bµy ®Ñp)

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: TiÕng ViÖt – Líp 3
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1:( 1 ®iÓm)Trong khæ th¬ sau, t¸c gi¶ so s¸nh nh÷ng sù vËt g× víi nhau?
Tay em ®¸nh r¨ng
R¨ng tr¾ng hoa nhµi
Tay em ch¶i tãc
Tãc ngêi ¸nh mai
 ViÕt c¸c tõ chØ sù vËt ®­îc so s¸nh víi nhau vµo c¸c cét sau

Sù vËt 1 Sù vËt 2
   
   
C©u 2:  a, ( 1 ®iÓm)  §Æt c©u hái cho bé phËn in nghiªng trong mçi c©u sau:
- C¸ heo lµ tay b¬i giái nhÊt cña biÓn.
…………………………………………………………………………………….
- ¤ng ngo¹i lµ ng­êi thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña t«i.
……………………………………………………………………………………
            b, (1 ®iÓm)G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái “ Ai”, 2 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái “ Lµ g×” trong c¸c c©u sau:
- SÎ non lµ ng­êi b¹n tèt cña bÐ Th¬.
- Nh÷ng c¸nh buåm n©u trªn biÓn là ®µn b­ím móa l­în gi÷a trêi xanh.
           c,(2 ®iÓm) Ghi vµo chç trèng nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong mçi c©u sau:
- N¾ng nh­ tÊm mµn máng khæng lå nhµ ai ®ang c¨ng ph¬i bÞ cuèn ngay l¹i.
 H×nh ¶nh so s¸nh:…………………………………………………………………
-         Nh÷ng chiÕc xe ben  mµu xanh l¸ m¹ tr«ng nh­ con cµo cµo, ch¹y rÊt nhanh.
 H×nh ¶nh so s¸nh:…………………………………………………………………
C©u 3:  ( 1 ®iÓm)ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ng­êi sau ®©y:
·      NguyÔn thÞ b¹ch tuyÕt.
·      Hoµng long
·      Hoµng phñ ngäc T­êng
 ViÕt l¹i: ………………………………………………………………………….
               …………………………………………………………………………
               ………………………………………………………………………….
 C©u 4: (3 ®iÓm) H·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 4 ®Õn 5 c©u) kÓ vÒ anh (chÞ) hay em cña em víi mét ng­êi b¹n em míi quen.
                                                    Bµi lµm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                     (1 ®iÓm cho ch÷ viÕt, tr×nh bµy)
 

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: To¸n – Líp 5
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

Bµi 1 : (2 ®iÓm)
     Khi nh©n mét sè víi 45, mét häc sinh líp 4 ®· ®Æt nhÇm tÝch riªng thø 2 sang ph¶i mét ch÷ sè (nh­ d­íi ®©y) nªn kÕt qu¶ thu ®­îc lµ 3726.
                            ***
                      x      45
                           ****
                           ****
                           3726
a. B¹n häc sinh ®· lÊy sè nµo nh©n víi 45 trong phÐp tÝnh nh©n trªn?
a.      H·y gióp b¹n häc sinh lËp l¹i phÐp nh©n cho ®óng?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bµi 2: (1 ®iÓm)    T×m X
                   140 : (X – 37) = 40 - 5   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
Bµi 3: (2 ®iÓm) Khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
a. Mét ®¬n vÞ bé ®éi cã sè ng­êi nhiÒu h¬n 300 nh­ng Ýt h¬n 400. NÕu xÕp hµng 2, hoÆc hµng 5 hoÆc hµng 9 th× võa ®ñ. Hái ®¬n vÞ bé ®éi cã bao nhiªu ng­êi?
      A. 320 ng­êi          B. 340 ng­êi                  C. 360 ng­êi            D. 390 ng­êi
b. Trung b×nh céng cña ba sè lµ 852, sè thø nhÊt lµ sè lÎ nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè, sè thø 2 lµ lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. Sè thø 3 lµ:
    A. 1356                   B. 1465                         C. 1456                    D. 1276
Bµi 4: (2 ®iÓm) Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 44m. NÕu gi¶m chiÒu dµi 5m vµ thªm chiÒu réng 3m th× sÏ trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt?
                                                     
                                                           Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Bµi 5: (2 ®iÓm) Cho ba ph©n sè  vµ  biÕt ph©n sè  b»ng trung b×nh céng cña ba ph©n sè ®· cho. T×m ph©n sè  ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tr×nh bµy, ch÷ viÕt 1 ®iÓm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: To¸n – Líp 4
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 
 

Bµi 1:  (2 ®iÓm)T×m X:
a.              X + 29 = 132 -  46                             b.    X – 28 + 32 = 126
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Bµi 3: (1,5 ®iÓm) BiÕt sè thø nhÊt lµ 20, sè thø 2 lµ 22 sè thø 3 h¬n trung b×nh céng cña 3 sè 6 ®¬n vÞ. TÝnh sè thø 3?
                                                      Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 4: (1,5 ®iÓm) Cho 3 ch÷ sè 5,6,7 . Hái ta cã thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ  3 ch÷ sè ®· cho?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bµi 5:  (2 ®iÓm) H×nh vÏ sau cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng nªu tªn c¸c ®o¹n th¼ng ®ã?
 
                                A            B           C         D             E


       
   
 

                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bµi 6: (2 ®iÓm) MÑ h¸i ®­îc 27 kg chÌ, chi h¸i ®­îc Ýt h¬n mÑ 12 kg chÌ nh­ng l¹i h¬n em 6 kg chÌ. Hái trung b×nh mçi ng­êi h¸i ®­îc bao nhiªu kg chÌ
                                                        Bµi gi¶i
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                      ( Ch÷ viÕt, tr×nh bµy ®Ñp  1 ®iÓm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
Bµi thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: To¸n – Líp 3
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1: HiÖu 2 sè lµ 57. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 10 ®¬n vÞ vµ sè trõ 2 ®¬n vÞ th× hiÖu hai sè lµ bao nhiªu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 2: T×m X biÕt:
a.  32   x  2 + X = 76                                            b) 23 x 3 – X = 57
.................................................                      ............................................................
.................................................                      ............................................................
.................................................                      ...........................................................
.................................................                      ............................................................
C©u 3: Hµ cã 30 b«ng hoa. NÕu Hµ cho B×nh 4 b«ng hoa th× sè b«ng hoa cña B×nh b»ng  sè b«ng hoa cña Hµ. Hái B×nh cã bao nhiªu b«ng hoa?
                                                   Bµi gi¶i
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4: An nghÜ mét sè . BiÕt r»ng sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè kÐm sè ®ã lµ 65 . T×m sè An ®· nghÜ?
                                                   Bµi gi¶i
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
 
Bµi 5: H×nh sau cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c?

 
A.  4 h×nh tam gi¸c                      B. 10 h×nh tam gi¸c              C. 9 h×nh tam gi¸c
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011. M«n: TiÕng ViÖt – Líp 3
Thêi gian: 45 phót


 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1:( 1 ®iÓm) §äc ®o¹n th¬ sau:
Ch©n ngùa nh­ s¾t thÐp
Lu«n s¨n ®uæi qu©n thï
Vã ngùa nh­ cã m¾t
Ch¼ng vÊp ng· bao giê.
ViÕt l¹i nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬ trªn:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 2:  ( 1 ®iÓm)ViÕt tiÕp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u theo mÉu “ Ai – lµm g×?”
+ C¸c em nhá…………………………………………………………
+BÇy chim non……………………………………………………….
+ Gµ mÑ………………………………………………………………
C©u 3:(1 ®iÓm) Trong c¸c tõ ng÷ sau, tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng:
S¹ch sÎ, chim sÎ, s­¬ng ®ªm, s÷a ch÷a, søc khoÎ, më mµng, dÇu mì, nhoÏn miÖng c­êi, ch©n b­íc dén dµng.
ViÕt l¹i:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 4: ( 1 ®iÓm)T×m tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· häc:
      Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h­¬ng, mÆt n­íc ph¼ng nh­ g­¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu. Hå than thë n­íc trong xanh ªm ¶, cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu.
     ViÕt l¹i:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5: ( 1 ®iÓm) a, T×m 3 tõ chØ ho¹t ®éng, 3 tõ chØ tr¹ng th¸i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, §Æt 1 c©u cã tõ chØ tr¹ng th¸i theo mÉu Ai- lµm g×?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 6:(1 ®iÓm) G¹ch d­íi c¸c tõ so s¸nh trong c¸c c©u sau ®©y:
+ B×nh minh, mÆt trêi nh­ chiÕc thau ®ång ®á èi.
+ Con s«ng quanh co uèn khóc tùa hå mét d¶i lôa mÒm m¹i.
+ Hoa lôc b×nh lµ mét nµng c«ng chóa ®ang soi m×nh xuèng ®¸y n­íc.


C©u 7:(3 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n 5-7 c©u kÓ vÒ c«ng viÖc trùc nhËt cña líp em.
                                                    Bµi lµm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 3
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (1 ®iÓm)TÝnh:
a) 123 x 6 + 105                                                    b) 130 x 3 - 35
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       …………………………………………….
C©u 2:(1,5 ®iÓm) T×m x
a) 49 : x = 8 ( d­ 1)                                             b) x : 6 = 105 + 17
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       …………………………………………….
C©u 3: ( 2 ®iÓm) Líp 3A cã 36 häc sinh,  sè häc sinh cña líp lµ nam. Hái líp 3A cã bao nhiªu b¹n n÷?
Bµi gi¶i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 4 (1,5 ®iÓm)Thõa sè thø nhÊt lµ 123, thõa sè thø 2 lµ 8. NÕu t¨ng thõa sè thø nhÊt 3 lÇn th× tÝch thay ®æi nh­ thÕ nµo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5:(1,5 ®iÓm) B×nh nh©n mét sè víi 3 th× ®­îc 375 . Hái nh©n sè ®ã víi 6 th× ®­îc bao nhiªu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 6:(1,5 ®iÓm) H×nh sau cã bao nhiªu tam gi¸c?A                                B
Ghi tªn c¸c tam gi¸c ®ã?
                                                                                              I
 
 
                                                                                 C                        D
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 4
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1:(1®iÓm) T×m sè tù nhiªn x, biÕt:
                                                8 < x < 12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 2:(2 ®iÓm)TÝnh theo c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
    a)  2 x 19 x 50                                                            b)   236 x 7 + 4 x 236 - 236
………………………………………             …………………………………………
………………………………………             …………………………………………
………………………………………             …………………………………………
………………………………………             …………………………………………
C©u 3: (2 ®iÓm) Hïng c©u ®­îc 15 con c¸, Dòng c©u ®­îc 11 con c¸, Nam c©u ®­îc sè c¸ ®óng b»ng trung b×nh céng sè c¸ cña ba ng­êi. TÝnh sè c¸ Nam c©u ®­îc?
Gi¶i:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 4: ( 2 ®iÓm)Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 54m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 9m. Hái trung b×nh mçi mÐt vu«ng m¶nh v­ên ­¬m ®­îc bao nhiªu c©y b¹ch ®µn gièng, biÕt tæng sè c©y ­¬m ®­îc lµ 5832 c©y?
Gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5:(1,5 ®iÓm) Mét phÐp trõ cã tæng cña sè bÞ trõ, sè trõ vµ hiÖu lµ 2486. Sè trõ lín h¬n hiÖu sè 19 ®¬n vÞ. T×m sè bÞ trõ, và số trừ?
Gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 6:(0,5 ®iÓm) Cho A = 245 x 123 +  123456; B = 78544 x (234 x 7 – 7 x 234).
            TÝnh tÝch A x B?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: TiÕng ViÖt – Líp 4
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (1,5 ®iÓm) XÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh 3 nhãm danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ:
       ­íc m¬, ng¹c nhiªn, ¸nh tr¨ng, m¬ t­ëng, rùc rì, ®µn tr©u, nh¶y, lÆng lÏ, xu«i dßng, ngu ngèc.
Danh tõ lµ:……………………………………………………………………………..
§éng tõ lµ:……………………………………………………………………………..
TÝnh tõ lµ:………………………………………………………………………………
C©u 2: ( 1,5 ®iÓm) §Æt 1 c©u cã:
 - DÊu ngoÆc kÐp ®¸nh dÊu tõ ng÷ ®­îc dïng víi ý nghÜa ®Æc biÖt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- DÊu ngoÆc kÐp ®­îc dïng ®Ó dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 3: ( 1,5 ®iÓm)C¸c tõ ngữ g¹ch ch©n sau ®©y thuéc tõ lo¹i g×?
a) Tuæi th¬ cña t«i ®­îc n©ng lªn tõ nh÷ng c¸nh diÒu.
………………………………………………………………………………………….
b) NiÒm vui trong t«i cø nh©n lªn m·i.
…...……………………………………………………………………………………
c) Dï xa quª ®· l©u nh­ng anh Êy vÉn rÊt Hµ TÜnh.
………………………………………………………………………………………….
C©u 4:(1 ®iÓm) ViÕt c¸c tªn riªng n­íc ngoµi sau ®©y cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶:
 i-u-ri ga-ga-rin; VLa®imia i-lÝch Lª-Nin; S¬-Lèc h«m; Xanh pªtÐcbua; c«PÐcnÝch.
ViÕt l¹i:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 5: (3,5 ®iÓm) Suèt ®ªm trêi m­a to giã lín. S¸ng ra, ë tæ chim chãt vãt trªn c©y cao, con chim lín l«ng c¸nh ­ít, mÖt mái nhÝch sang bªn ®Ó chó chim nhá më bõng m¾t ®ãn ¸nh mÆt trêi.
        ChuyÖn g× ®· x¶y ra víi hai con chim trong ®ªm qua? Em h·y h×nh dung vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy.
                                                           Bµi lµm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: TiÕng ViÖt – Líp 2
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1:(1 ®iÓm) §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm trong c¸c c©u sau:
- Con vËt Nam yªu quý lµ chó Cón Con.
…………………………………………………………………………………………
- §µ N½ng lµ thµnh phè ®Ñp.
…………………………………………………………………………………………
C©u 2: (1,5 ®iÓm)Cho c¸c tõ sau: mïa xu©n, ch¹y, móa, mÆt trêi, rùc rì, lo l¾ng, nói
C¸c tõ chØ sù vËt lµ:……………………………………………………………………
C¸c tõ chØ ho¹t ®éng lµ:……………………………………………………………….
C¸c tõ chØ tr¹ng th¸i lµ:……………………………………………………………….
C©u3: (1,5 ®iÓm) Ghi dÊu phÈy thÝch hîp vµo c¸c c©u quªn dÊu phÈy sau:
a) Hoa ®µo hoa mai b¸o tin mïa xu©n vÒ.
b) Em cã ba ng­êi b¹n th©n lµ Hïng Xu©n vµ Nam.
c) Chóng em lu«n kÝnh träng biÕt ¬n thÇy c« gi¸o.
C©u 4:(0,5 ®iÓm) S¾p xÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh c©u vµ viÕt l¹i c©u:
                               ch¨m chØ / vµ / ®Òu / bÐ / chÝch b«ng
ViÕt ®­îc c©u lµ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5:(2 ®iÓm) §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó cã c©u chuyÖn Xe lu vµ xe ca:
        ThÊy xe lu………………., xe ca …………………….§Õn qu·ng ®­êng háng, nhê xe lu…………………..nªn xe ca míi…………………..Xe ca hiÓu r»ng kh«ng nªn ………..…….., mçi xe ®Òu cã…………………..cña m×nh vµ ®Òu……………..
C©u 6:(2,5 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n 4,5 c©u nãi vÒ thÇy hoÆc c« gi¸o cò cña em.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 2
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: ( 2,5 ®iÓm)T×m x:
a) x + 8 = 12                             b) 24 + x = 24 +  24                     c)  x – 18 = 3 + 5
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
C©u 2: ( 1,5 ®iÓm)  Mét sè ®em trõ 27 ®­îc 12. Hái sè ®ã lµ sè mÊy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 3:(3 ®iÓm) N¨m nay con 8 tuæi, mÑ 32 tuæi. Hái tr­íc ®©y 2 n¨m tuæi mÑ céng víi tuæi con lµ bao nhiªu?
 
                                              Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 4:(2,5®iÓm) H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 5?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
 

§iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 5
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (2 ®iÓm)TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8                                  b) 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
c) 0,2 x 317 x7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14     d) 0,8 x 9,6 + 1,6 x 2
…………………………………………        ………………………………………..
…………………………………………        ………………………………………..
…………………………………………        ………………………………………..
…………………………………………        ………………………………………..
C©u 2:(1,5 ®iÓm) T×m x
a)     12,5 x 4 - x = 4,3 + 2,6                            b) ( x + 0,9 ) x ( 1 – 0,4) = 2412
………………………………………            ………………………………………….
………………………………………            ………………………………………….
………………………………………           …………………………………………..
………………………………………            ………………………………………….     
C©u 3:(3 ®iÓm) Mét ng­êi ®i chî b¸n trøng. LÇn thø nhÊt b¸n nöa sè trøng vµ nöa qu¶ trøng, lÇn thø hai b¸n nöa sè trøng cßn l¹i vµ nöa qu¶ trøng, lÇn thø ba b¸n nöa sè trøng cßn l¹i vµ nöa qu¶ trøng th× võa hÕt. TÝnh xem ng­êi ®ã ®· b¸n bao nhiªu qu¶ trøng?
                                                  Gi¶i
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 4:(1 ®iÓm) §iÒn dÊu >, <, =  thÝch hîp vµo chç chÊm:
a)     86a + b5 + a32 ………… 497 + abc
b)    3c5a + d7b2  …….. …… d65ba + 3c52
C©u 5:(2 ®iÓm) Hai sè lÎ cã tæng lµ 2010. T×m hai sè ®ã biÕt gi÷a chóng cã tÊt c¶ 19 sè lÎ kh¸c?
Gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

§iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: TiÕng ViÖt – Líp 5
Thêi gian: 45 phót
 
       Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (1 ®iÓm)T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau:
a) Hoµ b×nh    -   ………………………………
b) §oµn kÕt    -   ………………………………
C©u 2:(1,5 ®iÓm)- NghÜa cña tõ Hoµ b×nh lµ …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
 - T×m 5 thµnh ng÷ cã cÆp tõ tr¸i nghÜa:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 3:(1®iÓm) Cho tõ chÝn, em h·y ®Æt c©u cã tõ chÝn víi nghÜa chÝnh vµ nghÜa chuyÓn :
-         C©u cã tõ chÝn dïng víi nghÜa chÝnh:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
- C©u cã tõ chÝn dïng víi nghÜa chuyÓn:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
C©u 4:(1 ®iÓm) §¹i tõ in ®Ëm sau ®©y lµ bé phËn chñ ng÷ hay vÞ ng÷ hay bæ sung nghÜa cho danh tõ, ®éng tõ?
a)     §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i. ( T«i lµ bé phËn……………………………………
......................................................................................................................................)
b)    §¬n vÞ ®i qua t«i ngo¸i ®Çu nh×n l¹i. ( T«i lµ bé phËn………………………….
…………………………………………………………………………………………)
C©u 5:(2 ®iÓm) G¹ch 1 g¹ch d­íi chñ ng÷, 2 g¹ch d­íi vÞ ng÷ cña c¸c c©u sau:
a) Trªn c¸i ®Êt phËp phÒu vµ l¾m giã, gi«ng nh­ thÕ, c©y ®øng lÎ khã mµ chèng næi víi nh÷ng c¬n thÞnh né cña trêi.
b) Sèng trªn c¸i ®Êt mµ ngµy x­a, d­íi s«ng “ sÊu c¶n mòi thuyÒn”, trªn c¹n “ hæ r×nh xem h¸t” nµy, con ng­êi ph¶i th«ng minh vµ giµu nghÞ lùc.
C©u 6:(3,5 ®iÓm) T¶ c¶nh n¬i em ë vµo mét chiÒu mïa ®«ng.
                                                   Bµi lµm
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây