05:58 ICT Thứ sáu, 19/10/2018 Công khai các thông tin về nhà trường năm học 2018 - 2019 | HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ 2018 – 2019 QUA NHỮNG HÌNH ẢNH, KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ | TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG, HUYỆN THẠCH HÀ - NƠI CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ, TRẢI NGHIỆM HIỆU QUẢ | Trường Tiểu học Thạch Thắng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết, đón xuân | Công khai các thông tin về nhà trường | Trường Tiểu học Thạch Thắng tổ chức lễ sơ kết học kì 1 | Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 Bộ GD-ĐT | Thông tư 15/2017 bổ sung điều chỉnh thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT | Thông báo mời họp CMHS lớp 1 đầu năm học 2017 - 2018 | Quy định về đạo đức nhà giáo | 

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 106

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1260

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121221

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án tham khảo

Đề thi cấp trường

Thứ tư - 14/01/2015 09:10
    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc …………..
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: TV – Líp 4
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1: ( 1,5 ®iÓm)XÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh 3 nhãm: Tõ ghÐp tæng hîp, tõ ghÐp ph©n lo¹i, tõ l¸y:
B¹n bÌ, bÇu b¹n, b¹n häc, b¹n ®­êng, bÌ b¹n, t­¬i tèt, t­¬i t¾n, t­¬i xinh, ån ·, µo ¹t, leo trÌo, leo lÎo, cuèng quýt, bµ ngo¹i, «ng bµ, «ng l·o, ®Òn ®µi, nghØ ng¬i, nghØ hÌ.

Tõ ghÐp tæng hîp Tõ ghÐp ph©n lo¹i Tõ l¸y
     
     
     
     
 
C©u 2: ( 1 ®iÓm)- LÊy 1 vÝ dô vÒ tiÕng cã ®ñ thµnh phÇn cÊu t¹o: ©m ®Çu, vÇn ( ©m ®Öm, ©m chÝnh, ©m cuèi), thanh ®iÖu.
.........................................................................................................................................
-         LÊy 1 vÝ dô vÒ tiÕng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n nhÊt: chØ cã ©m chÝnh vµ thanh ®iÖu.
........................................................................................................................................
C©u 3:  (2 ®iÓm)§iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo ®o¹n th¬ sau: (DÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp)
MÑ gµ hái con
Ngñ ch­a ®Êy h¶?
C¶ ®µn nhao nhao
Ngñ råi ®Êy ¹!
C©u 4:(1 ®iÓm) Ghi dÊu chÊm, dÊu phÈy thÝch hîp cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n d­íi ®©y vµ chÐp l¹i ®o¹n v¨n ®· hoµn chØnh:
   S¸ng mïng mét, ngµy ®Çu xu©n em cïng ba em ®i chóc TÕt «ng bµ néi, ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng nhËn ®­îc nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp. ¤i dÔ th­¬ng biÕt bao khi mïa xu©n ®Õn !
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 5:  ( 4 ®iÓm)Em h·y ®ãng vai Gµ Trèng trong truyÖn th¬: Gµ Trèng vµ C¸o – TiÕng ViÖt 4 tËp 1,  kÓ l¹i c©u chuyÖn.
                                                    Bµi lµm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                               (Ch÷ viÕt , tr×nh bµy ®Ñp cho 0,5 ®iÓm)

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch……
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: TiÕng ViÖt – Líp 5
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1:(2 ®iÓm) C¸c tõ g¹ch ch©n sau ®©y thuéc tõ lo¹i g×?
-         ChÞ Mai rÊt thËt thµ. Sù thËt thµ Êy ®«i khi khiÕn chÞ bÞ oan.
ThËt thµ 1:………………..; thËt thµ 2:……………………; bÞ oan:………………
-         Sù yªn lÆng lµm Thanh m·i míi cÊt ®­îc tiÕng gäi khÏ.
Yªn lÆng:…………………; lµm:……………; cÊt………………; khÏ:……………..
C©u 2:(1,5 ®iÓm) G¹ch d­íi bé phËn chñ ng÷ cña c¸c c©u d­íi ®©y:
- Sù yªn lÆng lµm Thanh m·i míi cÊt ®­îc tiÕng gäi khÏ.
-  Bµn tay mÒm m¹i cña TÊm r¾c ®Òu nh÷ng h¹t c¬m quanh Bèng.
-         LÇn nµo trë vÒ víi bµ, Thanh còng thÊy b×nh yªn vµ thong th¶ nh­ thÕ.
C©u 3:(1,5 ®iÓm) XÕp  c¸c tõ d­íi ®©y thµnh c¸c nhãm tõ ®ång nghÜa:
®iªn cuång, gÇm vang, hèi h¶, cuèng quýt, gÇm gµo, d÷ d»n, bao la, mªnh m«ng, véi vµng, thªnh thang.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 4: TËp lµm v¨n: ( 4 ®iÓm)
Chó chã ( cËu gµ trèng, b¸c mÌo m­íp…) lµ ng­êi b¹n th©n thiÕt  trong gia ®×nh em. H·y t¶ l¹i con vËt ®ã.
                                                  Bµi lµm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                     (1 ®iÓm cho ch÷ viÕt, tr×nh bµy ®Ñp)

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: TiÕng ViÖt – Líp 3
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1:( 1 ®iÓm)Trong khæ th¬ sau, t¸c gi¶ so s¸nh nh÷ng sù vËt g× víi nhau?
Tay em ®¸nh r¨ng
R¨ng tr¾ng hoa nhµi
Tay em ch¶i tãc
Tãc ngêi ¸nh mai
 ViÕt c¸c tõ chØ sù vËt ®­îc so s¸nh víi nhau vµo c¸c cét sau

Sù vËt 1 Sù vËt 2
   
   
C©u 2:  a, ( 1 ®iÓm)  §Æt c©u hái cho bé phËn in nghiªng trong mçi c©u sau:
- C¸ heo lµ tay b¬i giái nhÊt cña biÓn.
…………………………………………………………………………………….
- ¤ng ngo¹i lµ ng­êi thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña t«i.
……………………………………………………………………………………
            b, (1 ®iÓm)G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái “ Ai”, 2 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái “ Lµ g×” trong c¸c c©u sau:
- SÎ non lµ ng­êi b¹n tèt cña bÐ Th¬.
- Nh÷ng c¸nh buåm n©u trªn biÓn là ®µn b­ím móa l­în gi÷a trêi xanh.
           c,(2 ®iÓm) Ghi vµo chç trèng nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong mçi c©u sau:
- N¾ng nh­ tÊm mµn máng khæng lå nhµ ai ®ang c¨ng ph¬i bÞ cuèn ngay l¹i.
 H×nh ¶nh so s¸nh:…………………………………………………………………
-         Nh÷ng chiÕc xe ben  mµu xanh l¸ m¹ tr«ng nh­ con cµo cµo, ch¹y rÊt nhanh.
 H×nh ¶nh so s¸nh:…………………………………………………………………
C©u 3:  ( 1 ®iÓm)ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ng­êi sau ®©y:
·      NguyÔn thÞ b¹ch tuyÕt.
·      Hoµng long
·      Hoµng phñ ngäc T­êng
 ViÕt l¹i: ………………………………………………………………………….
               …………………………………………………………………………
               ………………………………………………………………………….
 C©u 4: (3 ®iÓm) H·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 4 ®Õn 5 c©u) kÓ vÒ anh (chÞ) hay em cña em víi mét ng­êi b¹n em míi quen.
                                                    Bµi lµm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                     (1 ®iÓm cho ch÷ viÕt, tr×nh bµy)
 

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: To¸n – Líp 5
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

Bµi 1 : (2 ®iÓm)
     Khi nh©n mét sè víi 45, mét häc sinh líp 4 ®· ®Æt nhÇm tÝch riªng thø 2 sang ph¶i mét ch÷ sè (nh­ d­íi ®©y) nªn kÕt qu¶ thu ®­îc lµ 3726.
                            ***
                      x      45
                           ****
                           ****
                           3726
a. B¹n häc sinh ®· lÊy sè nµo nh©n víi 45 trong phÐp tÝnh nh©n trªn?
a.      H·y gióp b¹n häc sinh lËp l¹i phÐp nh©n cho ®óng?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bµi 2: (1 ®iÓm)    T×m X
                   140 : (X – 37) = 40 - 5   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
Bµi 3: (2 ®iÓm) Khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
a. Mét ®¬n vÞ bé ®éi cã sè ng­êi nhiÒu h¬n 300 nh­ng Ýt h¬n 400. NÕu xÕp hµng 2, hoÆc hµng 5 hoÆc hµng 9 th× võa ®ñ. Hái ®¬n vÞ bé ®éi cã bao nhiªu ng­êi?
      A. 320 ng­êi          B. 340 ng­êi                  C. 360 ng­êi            D. 390 ng­êi
b. Trung b×nh céng cña ba sè lµ 852, sè thø nhÊt lµ sè lÎ nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè, sè thø 2 lµ lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. Sè thø 3 lµ:
    A. 1356                   B. 1465                         C. 1456                    D. 1276
Bµi 4: (2 ®iÓm) Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 44m. NÕu gi¶m chiÒu dµi 5m vµ thªm chiÒu réng 3m th× sÏ trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt?
                                                     
                                                           Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Bµi 5: (2 ®iÓm) Cho ba ph©n sè  vµ  biÕt ph©n sè  b»ng trung b×nh céng cña ba ph©n sè ®· cho. T×m ph©n sè  ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tr×nh bµy, ch÷ viÕt 1 ®iÓm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……
®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: To¸n – Líp 4
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 
 

Bµi 1:  (2 ®iÓm)T×m X:
a.              X + 29 = 132 -  46                             b.    X – 28 + 32 = 126
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Bµi 3: (1,5 ®iÓm) BiÕt sè thø nhÊt lµ 20, sè thø 2 lµ 22 sè thø 3 h¬n trung b×nh céng cña 3 sè 6 ®¬n vÞ. TÝnh sè thø 3?
                                                      Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 4: (1,5 ®iÓm) Cho 3 ch÷ sè 5,6,7 . Hái ta cã thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ  3 ch÷ sè ®· cho?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bµi 5:  (2 ®iÓm) H×nh vÏ sau cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng nªu tªn c¸c ®o¹n th¼ng ®ã?
 
                                A            B           C         D             E


       
   
 

                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bµi 6: (2 ®iÓm) MÑ h¸i ®­îc 27 kg chÌ, chi h¸i ®­îc Ýt h¬n mÑ 12 kg chÌ nh­ng l¹i h¬n em 6 kg chÌ. Hái trung b×nh mçi ng­êi h¸i ®­îc bao nhiªu kg chÌ
                                                        Bµi gi¶i
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                      ( Ch÷ viÕt, tr×nh bµy ®Ñp  1 ®iÓm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 

    Phßng gd - ®t th¹ch hµ
Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
Bµi thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng hsg lÇn I
N¨m häc: 2010 - 2011
M«n: To¸n – Líp 3
Thêi gian: 60 phót
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………

 
 
 

C©u 1: HiÖu 2 sè lµ 57. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 10 ®¬n vÞ vµ sè trõ 2 ®¬n vÞ th× hiÖu hai sè lµ bao nhiªu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 2: T×m X biÕt:
a.  32   x  2 + X = 76                                            b) 23 x 3 – X = 57
.................................................                      ............................................................
.................................................                      ............................................................
.................................................                      ...........................................................
.................................................                      ............................................................
C©u 3: Hµ cã 30 b«ng hoa. NÕu Hµ cho B×nh 4 b«ng hoa th× sè b«ng hoa cña B×nh b»ng  sè b«ng hoa cña Hµ. Hái B×nh cã bao nhiªu b«ng hoa?
                                                   Bµi gi¶i
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4: An nghÜ mét sè . BiÕt r»ng sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè kÐm sè ®ã lµ 65 . T×m sè An ®· nghÜ?
                                                   Bµi gi¶i
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
 
Bµi 5: H×nh sau cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c?

 
A.  4 h×nh tam gi¸c                      B. 10 h×nh tam gi¸c              C. 9 h×nh tam gi¸c
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011. M«n: TiÕng ViÖt – Líp 3
Thêi gian: 45 phót


 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1:( 1 ®iÓm) §äc ®o¹n th¬ sau:
Ch©n ngùa nh­ s¾t thÐp
Lu«n s¨n ®uæi qu©n thï
Vã ngùa nh­ cã m¾t
Ch¼ng vÊp ng· bao giê.
ViÕt l¹i nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬ trªn:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 2:  ( 1 ®iÓm)ViÕt tiÕp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u theo mÉu “ Ai – lµm g×?”
+ C¸c em nhá…………………………………………………………
+BÇy chim non……………………………………………………….
+ Gµ mÑ………………………………………………………………
C©u 3:(1 ®iÓm) Trong c¸c tõ ng÷ sau, tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng:
S¹ch sÎ, chim sÎ, s­¬ng ®ªm, s÷a ch÷a, søc khoÎ, më mµng, dÇu mì, nhoÏn miÖng c­êi, ch©n b­íc dén dµng.
ViÕt l¹i:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 4: ( 1 ®iÓm)T×m tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· häc:
      Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h­¬ng, mÆt n­íc ph¼ng nh­ g­¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu. Hå than thë n­íc trong xanh ªm ¶, cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu.
     ViÕt l¹i:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5: ( 1 ®iÓm) a, T×m 3 tõ chØ ho¹t ®éng, 3 tõ chØ tr¹ng th¸i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, §Æt 1 c©u cã tõ chØ tr¹ng th¸i theo mÉu Ai- lµm g×?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 6:(1 ®iÓm) G¹ch d­íi c¸c tõ so s¸nh trong c¸c c©u sau ®©y:
+ B×nh minh, mÆt trêi nh­ chiÕc thau ®ång ®á èi.
+ Con s«ng quanh co uèn khóc tùa hå mét d¶i lôa mÒm m¹i.
+ Hoa lôc b×nh lµ mét nµng c«ng chóa ®ang soi m×nh xuèng ®¸y n­íc.


C©u 7:(3 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n 5-7 c©u kÓ vÒ c«ng viÖc trùc nhËt cña líp em.
                                                    Bµi lµm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 3
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (1 ®iÓm)TÝnh:
a) 123 x 6 + 105                                                    b) 130 x 3 - 35
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       …………………………………………….
C©u 2:(1,5 ®iÓm) T×m x
a) 49 : x = 8 ( d­ 1)                                             b) x : 6 = 105 + 17
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       ……………………………………………..
………………………………………       …………………………………………….
C©u 3: ( 2 ®iÓm) Líp 3A cã 36 häc sinh,  sè häc sinh cña líp lµ nam. Hái líp 3A cã bao nhiªu b¹n n÷?
Bµi gi¶i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 4 (1,5 ®iÓm)Thõa sè thø nhÊt lµ 123, thõa sè thø 2 lµ 8. NÕu t¨ng thõa sè thø nhÊt 3 lÇn th× tÝch thay ®æi nh­ thÕ nµo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5:(1,5 ®iÓm) B×nh nh©n mét sè víi 3 th× ®­îc 375 . Hái nh©n sè ®ã víi 6 th× ®­îc bao nhiªu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 6:(1,5 ®iÓm) H×nh sau cã bao nhiªu tam gi¸c?A                                B
Ghi tªn c¸c tam gi¸c ®ã?
                                                                                              I
 
 
                                                                                 C                        D
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 4
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1:(1®iÓm) T×m sè tù nhiªn x, biÕt:
                                                8 < x < 12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 2:(2 ®iÓm)TÝnh theo c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
    a)  2 x 19 x 50                                                            b)   236 x 7 + 4 x 236 - 236
………………………………………             …………………………………………
………………………………………             …………………………………………
………………………………………             …………………………………………
………………………………………             …………………………………………
C©u 3: (2 ®iÓm) Hïng c©u ®­îc 15 con c¸, Dòng c©u ®­îc 11 con c¸, Nam c©u ®­îc sè c¸ ®óng b»ng trung b×nh céng sè c¸ cña ba ng­êi. TÝnh sè c¸ Nam c©u ®­îc?
Gi¶i:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 4: ( 2 ®iÓm)Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 54m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 9m. Hái trung b×nh mçi mÐt vu«ng m¶nh v­ên ­¬m ®­îc bao nhiªu c©y b¹ch ®µn gièng, biÕt tæng sè c©y ­¬m ®­îc lµ 5832 c©y?
Gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5:(1,5 ®iÓm) Mét phÐp trõ cã tæng cña sè bÞ trõ, sè trõ vµ hiÖu lµ 2486. Sè trõ lín h¬n hiÖu sè 19 ®¬n vÞ. T×m sè bÞ trõ, và số trừ?
Gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 6:(0,5 ®iÓm) Cho A = 245 x 123 +  123456; B = 78544 x (234 x 7 – 7 x 234).
            TÝnh tÝch A x B?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: TiÕng ViÖt – Líp 4
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (1,5 ®iÓm) XÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh 3 nhãm danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ:
       ­íc m¬, ng¹c nhiªn, ¸nh tr¨ng, m¬ t­ëng, rùc rì, ®µn tr©u, nh¶y, lÆng lÏ, xu«i dßng, ngu ngèc.
Danh tõ lµ:……………………………………………………………………………..
§éng tõ lµ:……………………………………………………………………………..
TÝnh tõ lµ:………………………………………………………………………………
C©u 2: ( 1,5 ®iÓm) §Æt 1 c©u cã:
 - DÊu ngoÆc kÐp ®¸nh dÊu tõ ng÷ ®­îc dïng víi ý nghÜa ®Æc biÖt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- DÊu ngoÆc kÐp ®­îc dïng ®Ó dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 3: ( 1,5 ®iÓm)C¸c tõ ngữ g¹ch ch©n sau ®©y thuéc tõ lo¹i g×?
a) Tuæi th¬ cña t«i ®­îc n©ng lªn tõ nh÷ng c¸nh diÒu.
………………………………………………………………………………………….
b) NiÒm vui trong t«i cø nh©n lªn m·i.
…...……………………………………………………………………………………
c) Dï xa quª ®· l©u nh­ng anh Êy vÉn rÊt Hµ TÜnh.
………………………………………………………………………………………….
C©u 4:(1 ®iÓm) ViÕt c¸c tªn riªng n­íc ngoµi sau ®©y cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶:
 i-u-ri ga-ga-rin; VLa®imia i-lÝch Lª-Nin; S¬-Lèc h«m; Xanh pªtÐcbua; c«PÐcnÝch.
ViÕt l¹i:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 5: (3,5 ®iÓm) Suèt ®ªm trêi m­a to giã lín. S¸ng ra, ë tæ chim chãt vãt trªn c©y cao, con chim lín l«ng c¸nh ­ít, mÖt mái nhÝch sang bªn ®Ó chó chim nhá më bõng m¾t ®ãn ¸nh mÆt trêi.
        ChuyÖn g× ®· x¶y ra víi hai con chim trong ®ªm qua? Em h·y h×nh dung vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy.
                                                           Bµi lµm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch ……..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: TiÕng ViÖt – Líp 2
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1:(1 ®iÓm) §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm trong c¸c c©u sau:
- Con vËt Nam yªu quý lµ chó Cón Con.
…………………………………………………………………………………………
- §µ N½ng lµ thµnh phè ®Ñp.
…………………………………………………………………………………………
C©u 2: (1,5 ®iÓm)Cho c¸c tõ sau: mïa xu©n, ch¹y, móa, mÆt trêi, rùc rì, lo l¾ng, nói
C¸c tõ chØ sù vËt lµ:……………………………………………………………………
C¸c tõ chØ ho¹t ®éng lµ:……………………………………………………………….
C¸c tõ chØ tr¹ng th¸i lµ:……………………………………………………………….
C©u3: (1,5 ®iÓm) Ghi dÊu phÈy thÝch hîp vµo c¸c c©u quªn dÊu phÈy sau:
a) Hoa ®µo hoa mai b¸o tin mïa xu©n vÒ.
b) Em cã ba ng­êi b¹n th©n lµ Hïng Xu©n vµ Nam.
c) Chóng em lu«n kÝnh träng biÕt ¬n thÇy c« gi¸o.
C©u 4:(0,5 ®iÓm) S¾p xÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh c©u vµ viÕt l¹i c©u:
                               ch¨m chØ / vµ / ®Òu / bÐ / chÝch b«ng
ViÕt ®­îc c©u lµ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 5:(2 ®iÓm) §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó cã c©u chuyÖn Xe lu vµ xe ca:
        ThÊy xe lu………………., xe ca …………………….§Õn qu·ng ®­êng háng, nhê xe lu…………………..nªn xe ca míi…………………..Xe ca hiÓu r»ng kh«ng nªn ………..…….., mçi xe ®Òu cã…………………..cña m×nh vµ ®Òu……………..
C©u 6:(2,5 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n 4,5 c©u nãi vÒ thÇy hoÆc c« gi¸o cò cña em.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               §iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 2
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: ( 2,5 ®iÓm)T×m x:
a) x + 8 = 12                             b) 24 + x = 24 +  24                     c)  x – 18 = 3 + 5
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
……………………….....   ……………………………….  ………………………...
C©u 2: ( 1,5 ®iÓm)  Mét sè ®em trõ 27 ®­îc 12. Hái sè ®ã lµ sè mÊy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 3:(3 ®iÓm) N¨m nay con 8 tuæi, mÑ 32 tuæi. Hái tr­íc ®©y 2 n¨m tuæi mÑ céng víi tuæi con lµ bao nhiªu?
 
                                              Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 4:(2,5®iÓm) H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 5?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
 

§iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …..
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: To¸n – Líp 5
Thêi gian: 45 phót
 
Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (2 ®iÓm)TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8                                  b) 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
c) 0,2 x 317 x7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14     d) 0,8 x 9,6 + 1,6 x 2
…………………………………………        ………………………………………..
…………………………………………        ………………………………………..
…………………………………………        ………………………………………..
…………………………………………        ………………………………………..
C©u 2:(1,5 ®iÓm) T×m x
a)     12,5 x 4 - x = 4,3 + 2,6                            b) ( x + 0,9 ) x ( 1 – 0,4) = 2412
………………………………………            ………………………………………….
………………………………………            ………………………………………….
………………………………………           …………………………………………..
………………………………………            ………………………………………….     
C©u 3:(3 ®iÓm) Mét ng­êi ®i chî b¸n trøng. LÇn thø nhÊt b¸n nöa sè trøng vµ nöa qu¶ trøng, lÇn thø hai b¸n nöa sè trøng cßn l¹i vµ nöa qu¶ trøng, lÇn thø ba b¸n nöa sè trøng cßn l¹i vµ nöa qu¶ trøng th× võa hÕt. TÝnh xem ng­êi ®ã ®· b¸n bao nhiªu qu¶ trøng?
                                                  Gi¶i
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 4:(1 ®iÓm) §iÒn dÊu >, <, =  thÝch hîp vµo chç chÊm:
a)     86a + b5 + a32 ………… 497 + abc
b)    3c5a + d7b2  …….. …… d65ba + 3c52
C©u 5:(2 ®iÓm) Hai sè lÎ cã tæng lµ 2010. T×m hai sè ®ã biÕt gi÷a chóng cã tÊt c¶ 19 sè lÎ kh¸c?
Gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

§iÓm Tr­­êng tiÓu häc th¹ch …….
Bµi thi kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn Ii
N¨m häc: 2010 – 2011 . M«n: TiÕng ViÖt – Líp 5
Thêi gian: 45 phót
 
       Hä vµ tªn:…………………………………………….Líp:………………
 


 
 
 

C©u 1: (1 ®iÓm)T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau:
a) Hoµ b×nh    -   ………………………………
b) §oµn kÕt    -   ………………………………
C©u 2:(1,5 ®iÓm)- NghÜa cña tõ Hoµ b×nh lµ …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
 - T×m 5 thµnh ng÷ cã cÆp tõ tr¸i nghÜa:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 3:(1®iÓm) Cho tõ chÝn, em h·y ®Æt c©u cã tõ chÝn víi nghÜa chÝnh vµ nghÜa chuyÓn :
-         C©u cã tõ chÝn dïng víi nghÜa chÝnh:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
- C©u cã tõ chÝn dïng víi nghÜa chuyÓn:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
C©u 4:(1 ®iÓm) §¹i tõ in ®Ëm sau ®©y lµ bé phËn chñ ng÷ hay vÞ ng÷ hay bæ sung nghÜa cho danh tõ, ®éng tõ?
a)     §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i. ( T«i lµ bé phËn……………………………………
......................................................................................................................................)
b)    §¬n vÞ ®i qua t«i ngo¸i ®Çu nh×n l¹i. ( T«i lµ bé phËn………………………….
…………………………………………………………………………………………)
C©u 5:(2 ®iÓm) G¹ch 1 g¹ch d­íi chñ ng÷, 2 g¹ch d­íi vÞ ng÷ cña c¸c c©u sau:
a) Trªn c¸i ®Êt phËp phÒu vµ l¾m giã, gi«ng nh­ thÕ, c©y ®øng lÎ khã mµ chèng næi víi nh÷ng c¬n thÞnh né cña trêi.
b) Sèng trªn c¸i ®Êt mµ ngµy x­a, d­íi s«ng “ sÊu c¶n mòi thuyÒn”, trªn c¹n “ hæ r×nh xem h¸t” nµy, con ng­êi ph¶i th«ng minh vµ giµu nghÞ lùc.
C©u 6:(3,5 ®iÓm) T¶ c¶nh n¬i em ë vµo mét chiÒu mïa ®«ng.
                                                   Bµi lµm
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn